વિશ્વજ્ઞાન


        વિશ્વજ્ઞાન સબંધિત જનરલ નોલેજનું સાહિત્ય અહીં મૂકવામાં આવશે.જે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપતા પરીક્ષાર્થીઓને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે.અહીં મૂકાતી માહિતીનો વ્યક્તિગત ઉપયોગ કરી શકાશે. પરંતુ તેને કોઇ બ્લોગ, વેબ, ફેસબુક કે વોટસએપ પર મૂકવાની મનાઇ છે.

* આકાશ મંડળ – 1 (pdf File)  અહીં ક્લિક કરો

* મહત્વની વૈજ્ઞાનિક શોધો અને શોધક (pdf File)   અહીં ક્લિક કરો

* વિશ્વજ્ઞાન સવાલ-જવાબ ક્વિજ જોવા અહીં ક્લિક કરો

Advertisements